Heterobranchia Burmeister, 1837

Order: Aplysiida

Family: Akeridae Mazzarelli, 1891

   
   

Family: Aplysiidae Lamarck, 1809